TİCARET HUKUKU

 Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde talep edilen hukuki görüşlerin hazırlanması, 
• Şirket kuruluşlarının, olağan/olağanüstü genel kurulların, şube, irtibat bürosu açılışlarının yapılması, 
• Ortaklar Kurulu Kararları ve Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, 
• İmza sirkülerinin hazırlanması ve gerekli değişikliklerinin yapılması, 
• Şirket Ana Sözleşmesinin tadilinde gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi, 
• Taraf olunan satış, hisse devri, mal varlığı satışı (asset transfer), birleşme, devralma, bölünme, yabancı şirket veya yatırımcılar ile ortaklık kurulması, ortak girişim (joint venture) ve benzeri projelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması, hukuki durum tespitinin yapılması (due diligence) ve raporlanması, 
• Bu başlık altında belirtilen işlemler kapsamında, ilgili kurumlar nezdinde gerekli izin, bildirim  ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

SÖZLEŞMELER HUKUKU VE BORÇLAR HUKUKU

• Sözleşmelerin hukuki incelemesinin gerçekleştirilmesi ve müzakere sürecinin yürütülmesi,
• Yabancı müvekkiller açısından sözleşmelerin Türk Hukuku’na uyarlanması (localization)
• Sözleşmelerin uygulanmasından doğan ihtilaflarda hukuki görüş sunulması,
• Borçlar Hukuku kapsamında talep edilen hukuki görüşlerin hazırlanması.

İŞ HUKUKU

• İş sözleşmeleri ve yönetmelikler gibi İş Hukuku’ndan kaynaklanan sözleşme ve dökümanların hazırlanması,
• İş Kanunu çerçevesinde şirket belgeleri üzerinde durum tespitine yönelik inceleme yapılması, risklerin tespiti ve raporlanması,
• İş sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin belgelerin hazırlanması ve doğabilecek ihtilaflara ilişkin görüş sunulması,
• Yabancı çalışanların istihdamına yönelik çalışma ve ikamet izinlerinin alınması,
• İş Hukuku kapsamında talep edilen hukuki görüşlerin hazırlanması,
• İş Kanunu ile düzenlenen yükümlülüklere ilişkin şirket içi eğitimler verilmesi.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

• Marka, endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent tescil ve itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Marka, endüstriyel tasarım, patent ve faydalı model hakkının devrine ilişkin devir sözleşmeleri, know-how, lisans, telif hakkı, franchise, royalty sözleşmelerinin hazırlanması.

FİNANS HUKUKU

• Kredi Sözleşmeleri, Üyelik Sözleşmeleri de dahil Finans Hukukundan kaynaklı sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere sürecinin yürütülmesi,
• Proje Finansmanı,
• Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamındaki süreçlerin takibi.

GAYRİMENKUL HUKUKU

• Gayrimenkul Satın Alma ve Satım Sözleşmelerinin, Satış Vaadi Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri, İpotek Sözleşmeleri, Kat İrtifakı Sözleşmeleri , İnşaat Sözleşmeleri, Ayni-şahsi hak tesisi sözleşmeleri, Alışveriş Merkezleri Yönetim Sözleşmeleri de dahil Gayrımenkul Hukuku kapsamındaki sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi,
• Yabancıların mülk edinmesi, kapsamında hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
• Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporlanması.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

• Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması, idari yolların tüketilmesi,
• Vergi mevzuatı ile ilgili hukuki görüş sunulması.

BİLİŞİM HUKUKU

• Bilişim Hukuku alanında güncel yasal düzenlemelerin takibi ve bu konuda danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Alan adları ile ilgili başvuruların yapılması,
• İnternet yolu ile oluşan ihlallerin çözüme ulaştırılması.

BASIN VE MEDYA HUKUKU

• Cezai ve hukuki yaptırımı gerektiren yazılı ve sözlü yayınlara karşı yasal yolların işletilmesi de dahil Basın ve Medya Hukuku ile ilgili hukuki süreçlerinin takibi.

TÜKETİCİ HUKUKU

• Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemlerin takibi,
• Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü de dahil Tüketici Hukuku ile ilgili işlemlerin takibi.

DAVA VE İCRA HİZMETLERİ

Yukarıda belirtilen hukuki danışmanlık hizmetleri kapsamında olası ihtilaflarda talep edilmesi halinde öncelikle sulhen çözüm için müzakerelerin yürütülmesi, sulh yolu ile ihtilafların çözüme ulaştırılamaması halinde ise tüm dava süreçlerinin takibi.

Alacakların tahsili amacıyla icra takibi başlatılması ve/veya aleyhe açılmış icra takiplerinin yürütülmesi.